N A T J E Č A J za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Palčica“ Rovišće

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 41. Statuta Dječjeg vrtića „Palčica“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Palčica“ na 8. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2022. godine, raspisuje

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića „Palčica“ Rovišće

Za ravnatelja dječjeg vrtića može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju te ima najmanje pet (5) godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.
Ravnatelj se imenuje na vrijeme od pet (5) godina.
Za ravnatelja ne može biti imenovana osoba za čije zapošljavanje postoje zapreke iz članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22).
Natjecati se mogu kandidati obaju spolova, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08, 69/17).

Uz pisanu prijavu (vlastoručno potpisanu) na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis (vlastoručno potpisan)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)
 • dokaz o položenom stručnom ispitu ili dokaz o ispunjavanju uvjeta iz članka 32. Pravilnika o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Narodne novine broj 133/97 i 4/98)
 • dokaz o radnom iskustvu u djelatnosti predškolskog odgoja (elektronički zapis ili potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavama i odjavama na mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema ili preslika potvrde poslodavca odnosno drugu ispravu (preslika ugovora o radu, rješenja i sl. iz koje je vidljivo u kojoj struci, na kojim poslovima i u kojem trajanju je ostvareno radno iskustvo) – ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja
 • dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), ne starije od dana objave natječaja:
  potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starija od mjesec dana od dana objave natječaja,
  potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starija od mjesec dana od dana objave natječaja.
  potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta (članak 25. stavka 9. i 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starija od mjesec dana objave natječaja.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a izabran/a kandidat/kinja u obvezi je prije sklapanja ugovora o radu dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta u izvorniku ili ovjerenom presliku.
Kandidat/kinja koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.
Adresa na koju se mogu podnijeti prijave na javni natječaj i rok za podnošenje prijave:

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se na adresu: Dječji vrtić Palčica, Trg hrvatskih branitelja 9, 43212 Rovišće, uz naznaku: »Prijava na javni natječaj za ravnatelja/icu«.

Prijave se podnose u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama.

Rok u kome će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja:

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zadržava se pravo poništiti javni natječaj bez dodatnog obrazloženja odnosno po provedenom natječaju ne izabrati kandidata.

Ostale informacije:

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama, mrežnoj stranici Općine Rovišće, oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Dječjeg vrtića Palčica te mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom se smatra prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom javnom natječaju.

U prijavi na javni natječaj navode se i osobni podaci kandidata, te kandidat podnošenjem prijave na javni natječaj pristaje da se oni koriste isključivo za potrebe ovog javnog natječaja.

KLASA: 601-01/22-01/08
URBROJ: 2103-14-07-22-5
U Rovišću, 6.srpnja 2022.

DJEČJI VRTIĆ „PALČICA“