Natječaj za izbor odgojitelja/odgojiteljice

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, i 94/13.,98/19) i  članka 29. Statuta, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Palčica dana 12.01.2021. objavljuje

NATJEČAJ ZA IZBOR ODGOJITELJA/ODGOJITELJICE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

– / 1 /jedan/jedna izvršitelj/izvršiteljica-rad na neodređeno vrijeme,  u punom radnom vremenu.

Uvjeti: prema čl. 24. i čl.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, i 94/13), i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97):

– ODGOJITELJ/ICA DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI; VŠS; /VI/ sveučilišni prvostupnik/ca /baccalaurea/,magistra ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola.

Uz prijavu /molbu- životopis/ -na natječaj kandidat prilaže sljedeće dokumente u preslici:

1. dokaz o stečenoj stručnoj spremi;/diploma/;

2. dokaz o položenom stručnom ispitu;/svjedožba/;

3. dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica);

4. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela

navedenih u čl. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07; 94/13,98/19) ne starije od 6 mjeseci;

5. elektronički zapis o radno pravnom statusu (ispis iz Evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje).

Osobe koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužne su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i priložiti dokaze o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju.

Osobe koje se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br: 121/17), koje u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, da bi ostvarile pravo prednosti pri zapošljavanju, dužne su uz prijavu odnosno molbu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju dužna je priložiti dokaze. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju dostupni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s potrebnom dokumentacijom  dostavljaju se na adresu, s naznakom “Za natječaj”:

 Dječji vrtić Palčica

Trg hrvatskih branitelja 9

Rovišće

43000 Bjelovar

Natječaj je otvoren do 20. siječnja 2021. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. O rezultatima provedenog natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od osam (8) dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića pisanom obavijesti.