NATJEČAJ za radno mjesto odgojitelja/ice u Dječjem vrtiću „Palčica“

Na temelju članka 26. Stavka 1. I 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22) i članka 58. Statuta Dječjeg vrtića „Palčica“ (KLASA: 601-01/22-01/02, URBROJ:2103-14-07-22-3), Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Palčica“ na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za radno mjesto odgojiteljice na neodređeno vrijeme (KLASA: 601-01/23-01/7, URBROJ:2103-14-07-23-5), od 25. kolovoza 2023., raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto odgojitelja/ice u Dječjem vrtiću „Palčica“

ODGOJITELJ/ICA – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme, nepuno radno vrijeme, uz obvezni probni rok u trajanju od 1 mjeseca.

 • izvršitelji/ica započinje s radom po provedenom natječaju
 • ugovor se sklapa do kraja pedagoške godine zbog povećanog obima posla ove pedagoške godine
 • izvršitelj/ica će raditi nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno

Natjecati se mogu kandidati oba spola, sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08 i 69/17.).

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Za prijam u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim općih uvjeta, uvjete propisane člankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) te članka 2. Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97).

Kandidati moraju ispunjavati slijedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 • preddiplomski sveučilišni ili stručni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij odgovarajuće vrste kojim je stečena viša stručna sprema u skladu sa ranijim propisima, kao i diplomski sveučilišni studij ili diplomski specijalistički studij odgovarajuće vrste
 • najmanje 1 godina radnog staža
 • položen stručni ispit
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje posla

Pored prethodno navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijem u radni odnos:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta (dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostaviti će izabrani kandidati po prethodno dostavljenoj obavijesti o izboru)
 • radni odnos u dječjem vrtiću ne može zasnovati osoba za koju postoje zapreke utvrđene člankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 i 57/22.)

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice)
 3. dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome/svjedodžbe), odnosno istovrsne isprave o stečenom stručnom/akademskom zvanju/nazivu
 4. preslika dokaza o položenom stručnom ispitu
 5. elektronički zapis, odnosno potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – ne stariji od mjesec dana od dana objave natječaja
 6. dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno članku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13. I 127/19.)
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (članak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starija od 6 mjeseci od dana objave natječaja
  • potvrda nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (članak 25. stavak 4. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starija od 6 mjeseci od dana objave natječaja
  • potvrda nadležnog Centra za socijalnu skrb da kandidat nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta (članak 25. stavka 9. i 10. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju), ne starija od mjesec dana objave natječaja.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Kandidat koji ima pravo prednosti prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti dokaz o pravu na koje se poziva, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji sukladno članku 102. navedenog zakona (NN 121/17, 98/19) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokaz potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske: https://branitelji.gov.hr/

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14, 39/14, 39/18 i 32/20) dužni su dostaviti dokaze koji su propisani člankom 9. citiranog Zakona.

Adresa na koju se mogu podnijeti prijave za natječaj i rok za podnošenje prijave:

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, podnose se na adresu: Dječji vrtić Palčica, Trg hrvatskih branitelja 9, 43212 Rovišće, s naznakom „Prijava na natječaj za odgajatelja/icu u Dječjem vrtiću Palčica“

Prijave se podnose u roku 8 (osam) dana od objave natječaja.

Rok u kome će kandidati biti obaviješteni o rezultatima natječaja:

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Zadržava se pravo poništiti natječaj bez dodatnog obrazloženja, odnosno po provedenom natječaju ne izvršiti izbor kandidata.

Ostale informacije

Nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravodobne prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u ovom natječaju. U prijavi na natječaj se navode i osobni podaci kandidata, kandidat podnošenjem prijave na natječaj pristaje da se isti koriste isključivo za potrebe ovog natječaja.

KLASA: 601-01/23-01/7

URBROJ: 2103-14-07-23-6

U Rovišću, 28. kolovoza 2023.

Predsjednica upravnog vijeća:

_____________________________

Sanja Horvat, mag.oec.